تحصیل در ارمنستان

با توجه به اینکه مدارک ارمنستان بطور کل در ایران مورد تایید نیستند، ولی اگر قصد تحصیل در رشته های علوم انسانی را دارید دو دانشگاه زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

دانشگاه تربیت مدرس یا پداگوژی
Armenian State Pedagogical University

دانشگاه دولتی ایروان

Yerevan State University


بهترین دانشگاه علوم پزشکی هم دانشگاه دولتی علوم پزشکی است:

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsir